Idea Bank S.A („IDEA BANK”) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE precum și cu prevederile legislației naționale în vigoare.

Idea Bank S.A. este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 769.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO – Data Protection Officer) al IDEA BANK poate fi contactat la adresa de email: dpo@idea-bank.ro

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE IDEA BANK

IDEA BANK prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct și date care sunt generate pe baza acestora precum următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, nume și prenume beneficiar real, nume și prenume ale membrilor familiei, codul numeric personal sau orice alt cod general de identificare, seria și numărul actului de identitate, sexul, dată și locul nașterii, cetățenia, semnătură, date din actele de stare civilă, numărul dosarului de pensie, telefon, fax, adresa de domiciliu/reședința/corespondență, adresa de email, profesie, loc de muncă, expunere politică, funcție publică deținută, formare profesională (diplome, studii), stare civilă, situație familială, situație economică și financiară, date bancare, imagine, informații care sunt necesare desfășurării activităților permise instituțiilor de credit în conformitate cu cerințele legale și orice informații privind o persoană fizică ce pot duce individual sau prin combinare la identificarea respectivei persoane.

PERSOANELE VIZATE

Persoanele ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de IDEA BANK, denumite și Persoane vizate, sunt:

 • clienții persoane fizice;
 • mandatarii clienților persoane fizice/juridice;
 • beneficiarii reali ai clienților persoane juridice;
 • terții garanti persoane fizice;
 • reprezentanții legali și asociații/actionarii clienților persoane juridice;
 • persoanele ale căror date sunt furnizate de către clienți băncii în vederea obținerii unei produs, realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: soț, soție, copil, părinți, beneficiarul unei operațiuni de plată, garantul unui credit, beneficiarul unei asigurări, persoane supuse procedurii de poprire, persoane fizice ale căror date sunt prevăzute în documentele puse la dispoziție de către clienți sau alte persoane care utilizează serviciile IDEA BANK, etc.).

În cazul în care clientul este cel care furnizează pentru IDEA BANK informații despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentei informări referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care IDEA BANK prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în mod direct sau prin intermediarii autorizați de această, sunt următoarele:

 • furnizarea de produse și servicii financiar - bancare prin intermediul tuturor canalelor disponibile în acest sens (de ex: locațiile fizice ale IDEA BANK, internet, telefon etc.);
 • identificarea persoanelor vizate atât în locațiile fizice ale IDEA BANK, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă, internet); 
 • efectuarea de analize preliminare (de ex: analizarea expunerii la riscul pe care îl implică furnizarea unui produs/serviciu al IDEA BANK), prin care se urmărește evaluarea clientului/altei persoane vizate, cu scopul de a decide cu privire la încheierea anumitor operațiuni financiar-bancare sau contractarea anumitor produse;
 • verificarea clientului/altei persoane vizate în vederea identificării, preveniri și combaterea fraudelor, finanțării terorismului și a spălării banilor;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul IDEA BANK;
 • centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și structurile IDEA BANK în activitatea acestora (de ex: utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile interne ale IDEA BANK care sunt utilizate de către departamentele relevante în desfășurarea activitățîi financiar-bancare);
 • contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/notifica informațîi despre produsele contractate (de ex: expirare termen, neîndeplinire obligațîi, modificare/completare caracteristici/costuri/funcționalități/beneficii produse);
 • furnizarea de servicii suport pentru solicitările clientului/persoanei vizate (de ex: informațîi adiționale despre produsele IDEA BANK, blocarea cardului IDEA BANK, actualizarea unora din datele de identificare, derularea de investigațîi cu privire la disfuncționalități ale produselor și serviciilor oferite, soluționarea cererilor, reclamațiilor și petițiilor formulate), atât în locațiile fizice ale IDEA BAK, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, poștă);
 • înregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu IDEA BANK cu scopul de a îmbunătățîi calitatea serviciilor și a apelurilor, dar și pentru a furniza dovadă cererii/acordului/opțiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare;
 • evaluarea comportamentului tău financiar-comercial în cursul relației cu IDEA BANK; 
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor IDEA BANK, pentru promovarea personalizată/generală de către IDEA BANK și/sau alte entități din Grupul IDEA și/sau de către partenerii IDEA BANK, pentru efectuarea oricăror alte tipuri de promovare a produselor/serviciilor IDEA BANK, sau pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror mijloace de comunicare (de ex: comunicarea prin poștă, telefon, fax, e-mail, SMS a unor reclame adresate în mod direct și specific unei anumite persoane) numai în cazul în ați acceptat această prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al IDEA BANK;
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje numai în cazul în ați acceptat această prin intermediul unui acord separat sau prin orice altă modalitate/formular al IDEA BANK;
 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile IDEA BANK pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor IDEA BANK;
 • dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului în care operează întreagă rețea a IDEA BANK, precum și a tuturor proceselor IDEA BANK, precum și efectuarea de analize financiare cu privire la costurile, bugetul și rentabilitatea rețelei IDEA BANK;
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea financiar-bancară a IDEA BANK, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiar-bancare, precum și cu scopul de analiză performanță IDEA BANK;
 • analizarea riscului de contrapartidă existent în raport cu alte bănci și instituțîi financiare din piață, analizarea profitului și a pierderilor înregistrate pe piețele financiare;
 • crearea de scheme de comisionare pentru reprezentanțîi forței de vânzări, precum și calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățiți reprezentanțîi forței de vânzări că urmare a activitățîi prestate;
 • efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare a unor astfel de activități;
 • arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondenței adresate IDEA BANK și expediată de IDEA BANK, precum și realizarea de activități de curierat; 
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petițîi/plângeri/solicitări la care IDEA BANK este parte; 
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor IDEA BANK, precum și realizarea de audituri sau investigațîi ale IDEA BANK;
 • realizarea de raportări către instituțiile competențe conform reglementărilor legale aplicabile IDEA BANK (de ex: raportarea incidentelor de plăți la Centrală Incidentelor de Plăti din cadrul BNR, declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor);
 • pentru monitorizarea activitățîi clienților în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale IDEA BANK, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.

Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către IDEA BANK, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către IDEA BANK.

În cazul în care refuzăți prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de servicii bancare devine imposibilă pentru IDEA BANK.

REALIZAREA DE PROFILURI

 • În vederea exercitării obligațiilor legale de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spararii banilor și finanțării terorismului, Idea Bank a implementat sisteme decizionale automate de verificare și clasificare a clienților, prin interogarea bazelor de date oficiale avute la dispoziție pentru determinarea existenței unor eventuale informațîi ce pot conduce la un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea terorismului sau a unui comportament financiar-bancar ce poate aduce prejudicii băncii. În procesul de acceptare al oricărui client, IDEA BANK a stabilit categorii de clienți cu care își dorește să între în relațîi contractuale și categorii de clienți pe care îi va refuză pentru că prezintă un risc ridicat de realizare a unor activități ce presupun spălarea banilor și/sau finanțarea a terorismului. Pentru a determina în care dintre cele două categorii vei fi inclus, la momentul cererii de deschidere a relației, IDEA BANK adopta decizii automate prin intermediului procesului decizional menționat anterior. În funcție de categoria în care veți fi inclus, Idea Bank va acceptă/refuză deschiderea unei relațîi de afaceri cu potențialul client.
 • În vederea furnizării de servicii bancare de tipul creditelor, IDEA BANK realizează profiluri pe baza datelor cu caracter personal ale clienților săi. Aceste profiluri nu presupun luarea de decizii exclusiv automate. Astfel de profiluri sunt realizate pe baza datelor furnizate pe parcursul procesului de pre-acordare credit, inclusiv din surse externe interogate pe baza acordurilor semnate de client (Biroul de Credit, ANAF). Aceste profiluri sunt utilizate cu scopul evaluării corecte a bonitățîi clienților în vederea încheierii/derulării contractelor de credit și, în consecință, reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. Crearea de profiluri, în procesul de analiză a cererilor clienților, în vederea acordării creditelor nu reprezintă altceva decât o extindere a scopului iniţial al prelucrării dar şi interesul nostru legitim de a evalua capacitatea financiară a clienților de a rambursa sumele împrumutate de banca.  

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IDEA BANK prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

 • în baza consimtamantului clientului, dacă acesta ne-a fost acordat (de ex: în caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative și care nu sunt necesare executării unui contract sau îndeplinirii unei obligații legale); 
 • pentru executarea unui contract la care clientul/persoană vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor financiar-bancare, furnizarea de servicii suport pentru solicitările tale, trimiterea de notificări/informări cu privire la produsul deținut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea clientului de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare și acceptare a clientului) sau pentru a furniza clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina IDEA BANK (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor, raportarea parametrilor activității financiar-bancare, prevederilor FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act) și CRS („Common Reporting Standards”);
 • în baza interesului legitim al IDEA BANK (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează întreagă rețea a IDEA BANK, precum și a tuturor proceselor IDEA BANK, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de clienți ai IDEA BANK, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității financiar-bancare din cadrul băncii prin efectuarea managementului relației cu IDEA BANK, analizarea și minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune IDEA BANK în legătură cu furnizarea serviciilor și produselor financiar-bancare; acumularea unui nivel ridicat de cunoaștere al pieței financiar-bancare; planificarea unei dezvoltări strategice a IDEA BANK; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor IDEA BANK; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (de ex: aplicații, rețea, infrastructură, pagină web), cât și în cadrul locațiilor fizice (de ex: back office, front office, sediul central); menținerea stabilității sistemului financiar, în special în ceea ce privește descoperirea și minimizarea riscurilor de fraudă ce pot afecta IDEA BANK);
 • pentru motive de interes public major, și anume, diminuarea riscului aferent contractării cu o persoană expusă politic, după cum este menționat în cadrul Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de IDEA BANK.

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea IDEA BANK cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către IDEA BANK a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor băncii informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil că anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la portabilitatea datelor, și anume:

 • dreptul de a obține datele prelucrate de bancă într-o formă structurată și accesibilă;
 • dreptul de a solicită transmiterea datelor de către IDEA BANK către un alt operator de date, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și de a solicită analiză individuală efectuată de către un angajat al băncii.

Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar.

TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTORA

IDEA BANK poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare. Astfel, IDEA BANK poate transmite datele cu caracter personal, în vederea prelucrării, în țară și în străinătate, către următorii destinatari: persoană vizată,  Grupul Getin Holding (inclusiv subsidiarele specializate din Grup), sau către orice furnizori de servicii de prelucrare date și/sau parteneri contractuali ai IDEA BANK din țara și/sau străinatate, în scopul furnizării de servicii în legatură cu urmărirea contractelor, recuperarea creanțelor sau în orice alte scopuri justificate de activitatea desfășurata de IDE BANK, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, de Grupul Getin Holding  și/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului, autorități judecătorești, autorități publice locale sau centrale, poliție, societăți bancare, birouri de credit, FNGCIMM și alte fonduri de garantare și contragarantare a creditelor în baza acordurilor bilaterale încheiate între IDEA BANK și acestea.

Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în scopurile pentru care au fost colectate pe toată durata îndeplinirii serviciilor bancare. Ulterior încetării operațiunilor de prelucrare de date personale, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. După expirarea perioadei legale de arhivare, datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.
 
Politica IDEA BANK privind protecția datelor personale poate fi regăsită aici.